Material från tobakskonferensen 13-14 nov

I mitten på november möttes poliser, polisiära utredare, kommunala tillsynshandläggare, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen med flera för att delta i kunskapsdagar om tobak. Teman som berördes var regler om märkning, punktskatt, definitioner av tobak och tobaksvaror, arbetssätt för tillsyn och samverkan samt information om senaste nytt på tobaksområdet. Det material som är offentligt från föreläsningarna presenteras här nedan. … Continued

Presentationer från konferens om orosanmälan okt 2018

Här finner du de presentationer som visats vid konferenserna om orosanmälan som arrangerats hösten 2018 i Växjö 8/10, Hovmantorp 15/10 och Älmhult 22/10. Klicka på respektive bild för att komma till den fullständiga presentationen.   Att anmäla oro – vem anmäler vilka och vad leder det till?– Sofia Enell, Linnéuniversitetet   Barn som far illa … Continued

Invigning av den Integrerade missbruks- och beroendemottagningen i Kronobergs län

Fredagen den 14 september invigdes den Integrerade missbruks- och beroendemottagningen i Kronobergs län med placering i Växjö och Ljungby. Alla invånare i Kronobergs län skall ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför öppnar Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en ny mottagning med placering i både Växjö och Ljungby för att samla … Continued

Dialogmöte med fritidsgårdspersonal: Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Personal som arbetar inom öppen fritidsverksamhet är viktiga personer i ungdomars liv, och gör också skillnad! Livsstil Kronoberg bjöd därför in dem till ett dialogmöte för att höra hur de upplever alkohol-, tobak- och drogsituationen bland de ungdomar de möter på fritidsgården. Hur ser attityderna och bruket ut? Vilka utmaningar upplever man finns, och vilket behov av stöd skulle de eventuellt … Continued

Narkotikasituationen i länet presenterades 10 april

Flera aktörer i samhället har aktualiserat frågan om narkotikasituationen i länet och för att försöka få ett svar på hur det egentligen ser ut anordnade Livsstil Kronoberg en öppen heldagskonferens där olika verksamheter beskrev sitt perspektiv vilket möjliggjorde att deltagarna kunde få många olika informationspusselbitar till helhetsbilden. Representanter fanns på plats från polis, tull, kommun och hälso- … Continued

Samrådsgruppen gjorde orsaksanalys

Samrådsgruppens första möte 2018 handlade om brottsförebyggande arbete. Temat för årets första möte var brottsförebyggande arbete eftersom det beslutats att det arbetet ska införlivas i Livsstil Kronoberg. Brottsförebyggande rådet beskrev regeringens intention med det nationella brottsförebyggande programmet “Tillsammans mot brott” och hade en föreläsning om förutsättningarna för ett väl fungerande lokalt brottsförebyggande arbete med fokus … Continued

Gemensam träff för Linnéuniversitetets ANDT-grupper

Den 28 februari anordnades den årliga gemensamma träffen mellan Linnéuniversitetets ANDT-grupper i Kalmar och i Växjö. De årliga träffarna syftar till erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllnad, samt möjlighet för att initiera gemensamma ANDT-insatser riktade mot Linnéuniversitetets studenter. Denna gången träffades vi på Länsstyrelsen i Kalmar, och det var en god representation från såväl Studenthälsan, Linnéstudenterna, studentpubarna, Växjö kommun och … Continued

Regional handlingsplan Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Region Kronoberg och Länsstyrelsen har fattat beslut om att ställa sig bakom målet om Tobacco Endgame – att andelen dagligrökare minskar till 5 procent år 2025. Vi ser att det är ett ambitiöst, men inte ett omöjligt mål att uppnå. Och lyckas vi är vinsterna många. Om Kronobergs län skulle lyckas att minska andelen dagligrökare … Continued

Diplomerade/omdiplomerade gym – 100 % ren träning Kronoberg

Vi är mycket glada över att det är allt fler träningsanläggningar som vill medverka i arbetet med 100 % ren träning. För 2018 har 12 träningsanläggningar blivit diplomerade och är därmed 100 % GYM. Diplomeringskravet består av fem delar: Kontinuerlig utbildning av personal Utarbetat en policy och en handlingsplan mot dopning Ha ett samarbete med … Continued

Folkhälsa är politik! Politikerutbildningar 7-9 november 2017

Folkhälsa handlar om politik! En god hälsa hos hela befolkningen, folkhälsan, har stor betydelse både för den ekonomiska utvecklingen och för framtidens välfärd. Det finns olika perspektiv på hälsa. Det handlar om enskildas möjlighet och intresse att välja goda levnadsvanor liksom hur vi väljer att utforma samhället. Hälsan är individuell, men beror också på de möjligheter … Continued