Dialogmöte med fritidsgårdspersonal: Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Personal som arbetar inom öppen fritidsverksamhet är viktiga personer i ungdomars liv, och gör också skillnad! Livsstil Kronoberg bjöd därför in dem till ett dialogmöte för att höra hur de upplever alkohol-, tobak- och drogsituationen bland de ungdomar de möter på fritidsgården. Hur ser attityderna och bruket ut? Vilka utmaningar upplever man finns, och vilket behov av stöd skulle de eventuellt … Continued

Narkotikasituationen i länet presenterades 10 april

Flera aktörer i samhället har aktualiserat frågan om narkotikasituationen i länet och för att försöka få ett svar på hur det egentligen ser ut anordnade Livsstil Kronoberg en öppen heldagskonferens där olika verksamheter beskrev sitt perspektiv vilket möjliggjorde att deltagarna kunde få många olika informationspusselbitar till helhetsbilden. Representanter fanns på plats från polis, tull, kommun och hälso- … Continued

Samrådsgruppen gjorde orsaksanalys

Samrådsgruppens första möte 2018 handlade om brottsförebyggande arbete. Temat för årets första möte var brottsförebyggande arbete eftersom det beslutats att det arbetet ska införlivas i Livsstil Kronoberg. Brottsförebyggande rådet beskrev regeringens intention med det nationella brottsförebyggande programmet “Tillsammans mot brott” och hade en föreläsning om förutsättningarna för ett väl fungerande lokalt brottsförebyggande arbete med fokus … Continued

Gemensam träff för Linnéuniversitetets ANDT-grupper

Den 28 februari anordnades den årliga gemensamma träffen mellan Linnéuniversitetets ANDT-grupper i Kalmar och i Växjö. De årliga träffarna syftar till erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllnad, samt möjlighet för att initiera gemensamma ANDT-insatser riktade mot Linnéuniversitetets studenter. Denna gången träffades vi på Länsstyrelsen i Kalmar, och det var en god representation från såväl Studenthälsan, Linnéstudenterna, studentpubarna, Växjö kommun och … Continued

Regional handlingsplan Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Region Kronoberg och Länsstyrelsen har fattat beslut om att ställa sig bakom målet om Tobacco Endgame – att andelen dagligrökare minskar till 5 procent år 2025. Vi ser att det är ett ambitiöst, men inte ett omöjligt mål att uppnå. Och lyckas vi är vinsterna många. Om Kronobergs län skulle lyckas att minska andelen dagligrökare … Continued

Diplomerade/omdiplomerade gym – 100 % ren träning Kronoberg

Vi är mycket glada över att det är allt fler träningsanläggningar som vill medverka i arbetet med 100 % ren träning. För 2018 har 12 träningsanläggningar blivit diplomerade och är därmed 100 % GYM. Diplomeringskravet består av fem delar: Kontinuerlig utbildning av personal Utarbetat en policy och en handlingsplan mot dopning Ha ett samarbete med … Continued

Folkhälsa är politik! Politikerutbildningar 7-9 november 2017

Folkhälsa handlar om politik! En god hälsa hos hela befolkningen, folkhälsan, har stor betydelse både för den ekonomiska utvecklingen och för framtidens välfärd. Det finns olika perspektiv på hälsa. Det handlar om enskildas möjlighet och intresse att välja goda levnadsvanor liksom hur vi väljer att utforma samhället. Hälsan är individuell, men beror också på de möjligheter … Continued

Möte med Livsstil Kronobergs samrådsgrupp

Två gånger per år samlas representanter från länets olika arbetsgrupper som finns gällande ANDT till ett möte i samrådsgruppen. Det senaste mötet genomfördes den 26 oktober och representanter från följande arbetsgrupper deltog: Nätverk för länsgemensamt folkhälsoarbete SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) PRODIS (PReventiOn av Dopning i Sverige) Nätverk för tobakshandläggare Nätverk för alkoholhandläggare … Continued

Stort intresse för antidopningsutbildning

Den 18 oktober anordnare Livsstil Kronoberg en utbildning gällande dopning  som främst vände sig till polisen, tullverket, kriminalvården, ordningsvakter och vård- och behandlingspersonal. Ett stort antal deltagare från samtliga dessa professioner deltog vid utbildningen, och kom från både Kronoberg och Kalmar län. Föreläsare vid utbildningen var Johan Öhman som är projektledare för 100 % ren träning Kronoberg. … Continued

“Varannan vatten”- kampanj på Linnéuniversitetet

Under introduktionsveckan på Linnéuniversitetet anordnas en rad olika aktiviteter för att hälsa nya studenter välkomna. Under veckan var Livsstil Kronoberg där och i samverkan med Linnéuniversitetets ANDT-grupp och delade vi ut över 2000 vattenflaskor till studenterna. Kampanjen förmedlar budskapet “Varannan vatten – behåll kollen, drick med måtta. Om du varvar med vatten mår du bättre både ikväll och imorgon”. … Continued