Den regionala handlingsplanen ANDT och det nationella programmet “Tillsammans mot brott” ska ses som ett stöd och en vägledning i kommuners, myndigheters, idéburna organisationers, näringslivets med fleras arbete kring ANDT och det brottsförebyggande arbetet. Den regionala handlingsplanen ANDT utgår från den nationella strategin ANDT samt den uppföljning som gjorts av tidigare handlingsplan för åren 2013–2016. Handlingsplanen ska också ses som en konkretisering av Gröna Kronoberg och länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län. Mål och insatser för att begränsa tillgängligheten till ANDT sammanfaller många gånger med det brottsförebyggande arbetet. Det är därför viktigt att samverka både på nationell, lokal och regional nivå för att det ska finnas goda förutsättningar för ett effektivt förebyggande arbete. Det förs för närvarande diskussioner om det ska tas fram en regional handlingsplan även för det brottsförebyggande arbetet.

Syftet med en regional handlingsplan ANDT

• Att i ett gemensamt forum med myndigheter och organisationer stärka ANDT-arbetet utifrån gemensamma mål och prioriteringar.
• Att skapa en hållbar och långsiktig regional struktur för ANDT-arbetet i Kronobergs län.
• Att tydliggöra ANDT-arbetets betydelse för en god folkhälsa och den regionala tillväxten.

Livsstil Kronoberg har i dialog med samtliga delaktiga aktörer fattat beslut om en målstruktur för länets ANDT-arbete under åren 2017–2021. Målen är viktiga för att tydliggöra vad vi ska åstadkomma under denna period. De aktiviteter och insatser som ska genomföras syftar till att under planperioden uppnå de delmål som beslutats. Det första delmålet fokuserar på själva strukturen för länets ANDT-arbete – Delmål Förutsättningar: att skapa förutsättningar för ett förbättrat samordnat ANDT-arbete som har en klar struktur och målbild. De fem följande delmålen – Delmål 1 – Delmål 5 är hämtade ur den nationella ANDT-strategin. Genom att uppnå delmålen ser vi att detta också kan förväntas bidra till att tre mer övergripande mål kan bli verklighet på längre sikt.

Övergripande mål ANDT (lång sikt)
Handlingsplanen förväntas bidra till:
• Kronobergs län ska vara ett län fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.
• Länets ANDT-arbete kännetecknas av samsyn, samhandling och helhetssyn för att få en optimal användning av samhällets resurser
• Jämlik hälsa i bland människorna i Kronobergs län.
Övergripande mål för det brottsförebyggande arbetet (lång sikt)

Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet

Delmål ANDT (kort sikt)
• Skapa förutsättningar för ett förbättrat samordnat ANDT-arbete som har en klar struktur och målbild.
• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
• Antalet pojkar och flickor samt unga kvinnor och män som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
• Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
• Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
• Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
Specifika mål för det brottsförebyggande arbetet
  • Att skyndsamma och samordnade insatser riktas till barn och unga  som bedöms vara i riskzonen för att hamna i kriminalitet.
  • Att den som vill lämna ett liv i kriminalitet ges nödvändigt stöd.
  • Att risken för den som har begått brott återfaller i ny brottslighet efter avtjänat straff ska minska.
  • Att det utvecklas effektiva förebyggande metoder för behandling av våldsutövare.