Klicka här för att komma till syfte och mål för regionala handlingsplanen ANDT »

1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska

Tillbaka till översikten »

1.1 Område för samhandling: En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn

Aktivitet: 1. Erbjuda kommunerna stöd i tillämpningen och utvecklingen av effektiva, regelbundna och likvärdiga metoder i tillsynsarbetet.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Kommunerna, Polismyndigheten
Uppföljning: Följa och sammanställa rapporterade stödinsatser kopplade till tillsynsarbetet i Länsrapporten.
Aktivitet: 2. Genom verksamhetstillsyner, rådgivning och löpande granskning följa kommunernas arbete enligt alkohol- och tobakslagen. Alla kommuners ansvariga nämnder ska få ett tillsynsbesök vartannat år.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antalet tillsyner av Länsstyrelsen enligt alkohol- och tobakslagen.
Aktivitet: 3. Erbjuda regelbundna nätverksträffar för ökad kompetens- och erfarenhetsutbyte för tillsynshandläggare av alkohol- och tobakslagen.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal nätverksträffar för alkoholhandläggare och för tobakshandläggare samt gemensamma nätverksträffar för alkoholhandläggare, tobakshandläggare och kommunernas ANDT-samordnare.
Aktivitet: 4. Erbjuda utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän för att öka kunskapen om alkohol- och tobakslagen, ansvarsfull tillståndsgivning vid ny mandatperiods början (2019).
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal kommuner där erbjudna utbildningsinsatser genomförts.
Aktivitet: 5. Stödja kommunernas arbete med att förenkla för företag och föreningar vid tillståndsgivning och tillsyn gällande alkohol och tobak. Exempelvis gällande hemsida, informationsträffar och material.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Kommunerna, näringslivet, föreningslivet
Uppföljning: Årlig uppföljning av kommunernas arbete med att förenkla för företag och föreningar i samband med Länsstyrelsens tillsynsbesök i kommunen. Enkät till näringsidkare och föreningar.
Aktivitet: 6. Uppmärksamma kommande förändringar i Tobakslagen.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Polismyndigheten, Kommunerna, Skatteverket, Region Kronoberg
Uppföljning: Indikatorer tas fram i samband med att nya Tobakslagen träder i kraft.
Aktivitet: 7. Samverka regionalt för att metoden Ansvarsfull alkoholservering fortlöper i länets kommuner genom att tillgängliggöra utbildningsmaterial och genomföra årlig regional träff för erfarenhetsutbyte.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Kommunerna, Polismyndigheten, näringslivet
Uppföljning: Antal kommuner där Ansvarsfull Alkoholservering erbjuds. Årlig utvärderingsträff med arrangörer av utbildning genomförd.
Aktivitet: 8. Vara behjälplig i de fall kommuner vill tillämpa samarbetsavtal för tillsyn och handläggning gällande alkohol- och tobakslagen, ex genom dialog vid Länsstyrelsens verksamhetstillsyner hos kommunerna.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal kommuner där samarbetsavtal nyttjas utifrån alkohollagen.Antal kommuner där samarbetsavtal nyttjas utifrån tobakslagen.

1.2 Område för samhandling: En effektiv brottsbekämpning

Aktivitet: 9 Erbjuda kommunernas alkohol- och tobakshandläggare samt ANDT/folkhälsosamordnare och samordnare för brottsförebyggande arbete möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal genomförda tillfällen av kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Antal deltagare per kommun.
Aktivitet: 10. Verka för att arbetet med samordnade, stödjande insatser från socialtjänst, skola och polis ska fortsätta i syfte att fånga upp ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil (s.k sociala insatsgrupper).
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Årlig uppföljning av antal kommuner som arbetar med sociala insatsgrupper.
Aktivitet: 11. Insatser i syfte att bekämpa den storskaliga och/eller frekventa införseln och vidareförsäljningen av ANDT.
Ansvarig: Polismyndigheten
Samverkanspartner: -
Uppföljning: Antal anmälda brott.
Aktivitet: 12. Arbeta enligt Kronobergsmodellen i alla länets kommuner.
Ansvarig: Polismyndigheten
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal anmälda brott mot alkoholagen uppdelat per kommun.
Aktivitet: 13. Utveckla polisens samverkan med övriga aktörer avseende anmälningar gällande eget bruk av narkotika.
Ansvarig: Polismyndigheten
Samverkanspartner: Region Kronoberg, Kommunerna, näringslivet, Ideella organisationer
Uppföljning: Antal anmälda brott gällande eget bruk av narkotika.

Tips lokala aktiviteter

• Utveckling av lokalt tillsynsarbete enligt alkohol- och tobakslagen. • Arbeta enligt metoden Ansvarsfull alkoholservering. • Årlig tillsyn av butiker som säljer folköl och tobak. • Årlig tillsyn av rökfria miljöer. • Ökad samverkan med näringslivet, exempelvis butiker, krogar och arbetsplatser. • Samordnad tillsyn. • Samverkan mellan kommuner i syfte att nå likvärdiga riktlinjer och tillsynsplaner. • Årlig tillsyn av butiker som säljer folköl och tobak. • Anordna samordnad tillsyn.

2. Antalet pojkar och flickor och unga kvinnor och män som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska

Tillbaka till översikten »

2.1 Område för samhandling: En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov (Barnens bästa i Kronoberg)

Aktivitet: 1. Erbjuda samtliga kommuners skolor information och utbildning gällande metodmaterialet ”ANDT på schemat”.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal informations-/utbildningsinsatser riktade till kommun och/eller skola gällande "ANDT på schemat". Antal skolor i länet som arbetar med "ANDT på schemat".
Aktivitet: 2. Stöd till kommunerna i att stimulera skolornas arbete gällande rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal stödjande insatser gällande rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid till länets skolgårdar.
Aktivitet: 3. Stödja kommuner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar.
Ansvarig: Länsstyrelsen och Region Kronoberg
Samverkanspartner: Kommunerna, ideella organisationer
Uppföljning: Årlig uppföljning av det föräldraskapsstöd som erbjuds i länet. Baslinje är den kartläggning av länets föräldraskapsstöd som genomfördes av ID 2015.
Aktivitet: 4. Synliggöra kopplingar och vid behov skapa samverkan mellan ANDT-arbetet och det arbete som sker i länet gällande psykisk hälsa (samverkansöverenskommelse psykisk hälsa 2016-2019).
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna, brukarorganisationer
Uppföljning: Avstämningsmöten med regional samordnare psykisk hälsa där kopplingar mellan ANDT och psykisk hälsa synliggörs. Uppföljning av vilka behov av samverkan som identifierats vid dessa möten.

2.2 Område för samhandling: Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak

Aktivitet: 5. Verka för att alla länets skolor och fritidsgårdar ska ha tillgång till utsedd områdespolis.
Ansvarig: Polismyndigheten
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Uppföljning av antal skolor/fritidsgårdar som har tillgång till utsedd områdespolis.
Aktivitet: 6. Arbete riktat mot föräldrar och äldre syskon för att förebygga langning t.ex. genom informationskampanjer och föräldramöten.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: IQ/Systembolaget, Kommunerna, Ideella organisationer
Uppföljning: Antal genomförda anti-langningsinsatser riktiade mot föräldrar och äldre syskon.
Aktivitet: 7. Informationsinsatser till detaljhandeln av folköl och tobak.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal informationsinsatser.

Tips lokala aktiviteter

• Uppmärksamma och åtgärda skolfrånvaro. • Skapa rutiner för samverkan mellan socialtjänst och skola. • Införa ”ANDT på schemat” • Införa tobaksfri skoltid. • Regelbunden tillsyn gällande rökfria skolgårdar. • Utveckla föräldraskapsstödet och föräldramötesmetoder med inriktning på ANDT. • Arbeta enligt Kronobergsmodellen. • Aktiv och regelbunden tillsyn av försäljningsställen av tobak.

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska

Tillbaka till översikten »

3.1 Område för samhandling: Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland kvinnor och män samt flickor och pojkar i länet

Aktivitet: 1. Delta och stödja samverkan i Linnéuniversitetets ANDT-grupp t.ex. genom metodstöd, informationsinsatser och gemensamma insatser.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna, Ljungby kommun, Växjö kommun, VUGI/Olympen träningscenter, studentpubarna
Uppföljning: Antal deltagartillfällen i samverkansgrupp. Antal deltagartillfällen i styrgrupp. Antal deltagartillfällen i gemensamma insatser. Antal stödjande insatser i Linnéuniversitetets ANDT-grupp utöver deltagande.
Aktivitet: 2. Få kunskap om och vid behov stödja det ANDT-förebyggande arbetet hos aktörer i länet som arbetar med barn och unga, ex länets ungdomsmottagningar, barnhälsovård, elevhälsan, fritidsgårdar, föreningslivet och socialtjänsten.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Ideella organisationer, kommunerna
Uppföljning: Ta del av befintliga projekt- och handlingsplaner med koppling till ANDT. Antal genomförda dialogmöten. Följa upp antal insatser och ta del av utvärderingar av ANDT-insatser. Följa implementeringen av verktyget SEXIT för att upptäcka riskbruk av alkohol och användande av narkotika. Ta del av arbetet som sker inom ramen för projektet Plug in 2.0, som syftar till att motverka studieavbrott i gymnasieskolan.
Aktivitet: 3. Få kunskap om och vid behov stödja det ANDT-förebyggande arbetet hos aktörer i länet som arbetar med vuxna i arbetsför ålder, ex Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företagshälsovården och hälso- och sjukvården.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna, Vuxenutbildning, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, företagshälsovården m.fl.
Uppföljning: Ta del av befintliga projekt- och handlingsplaner med koppling till ANDT. Antal genomförda dialogmöten. Antal stödjande insatser från Livsstil Kronoberg.
Aktivitet: 4. Få kunskap om och vid behov stödja det ANDT-förebyggande arbetet hos aktörer i länet som har insatser riktade mot målgruppen äldre, ex pensionärsorganisationer, kommunal hälso- och sjukvård och omsorg, hälso- och sjukvården inom Region Kronoberg.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna, pensionärsorganisationer
Uppföljning: Ta del av befintliga projekt- och handlingsplaner med koppling till ANDT. Antal genomförda dialogmöten. Antal stödjande insatser från Livsstil Kronoberg.
Aktivitet: 5. Stödja arbetet med att minska antalet tobaksbrukare i länet genom tobaksavvänjning som sker inom hälso- och sjukvården.
Ansvarig: Region Kronoberg
Samverkanspartner: -
Uppföljning: Antal personer som genomfört tobaksavvänjning som sker i primärvård och slutenvård.
Aktivitet: 6. Följa utvecklingen av kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete och eventuellt initiera metodutveckling i länet.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Linnéuniversitetet
Uppföljning: Sammanställning av kunskapsläge och pågående pilotprojekt i landet. Initiera samarbete med forskare inom området på Linnéuniversitetet.
Aktivitet: 7. Inventera och vid behov stödja länets arbete med hälsofrämjande etablering för flyktingar och nyanlända kvinnor och män samt flickor och pojkar.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
Uppföljning: Sammanställning av inventering. Antal nya insatser med koppling till ANDT-området.
Aktivitet: 8. Stödja införandet av Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 i länets kommuner.
Ansvarig: Länsstyrelsen och Region Kronoberg
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Framtagen regional handlingsplan för Tobacco Endgame i länet. Antal stödjande insatser till kommunerna. Antal kommuner som anslutit sig till Tobacco Endgame.

3.2 Område för samhandling: Dopningsförebyggande arbete

Aktivitet: 9. Upprätthålla och förstärka samarbetet inom ramen för 100 % Ren Träning (diplomering, utbildning och nätverk).
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Träningsanläggningar, Polismyndigheten, Region Kronoberg, länets kommuner, Kalmar kommun, Smålandsidrotten
Uppföljning: Antal deltagare vid utbildning. Antal diplomerade anläggningar. Antal lokala referensgruppsmöten.
Aktivitet: 10. Utbildningspaket gällande dopning både för träningsanläggningar, ordningsvakter, elevhälsa, integrerade mottagningar för missbruk- och beroendevård och polisen m.fl.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna, näringslivet och föreningslivet.
Uppföljning: Antal utbildningar. Antal utbildade per målgrupp. Antal besök av polis på träningsanläggningar.

Tips lokala aktiviteter

• Genomförande av insatser i Linnéuniversitetets ANDT-handlingsplan. • Förebyggande narkotikainsatser riktade mot studenter/unga vuxna. • Beslut att ställa sig bakom strategin Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. • Uppmärksamma och åtgärda skolfrånvaro. • Skapa och följa upp rutiner för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. • Meningsfulla vuxenledda fritidsaktiviteter för både flickor och pojkar. • Opinionsbildande insatser. • Följa upp föreningars ANDT-policys kopplade till aktivitetsbidrag. • Kommunala träffar mellan kommunens arbetsgrupp folkhälsa/ANDT och träningsanläggningar och idrottsföreningar gällande dopning. • Utbildning/information om dopning och kosttillskott.

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet

Tillbaka till översikten »

4.1 Område för samhandling: Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med andra aktörer för en sammanhållen vård utifrån kvinnors och mäns specifika förutsättningar och behov

Aktivitet: 1. Samverka med länets integrerade mottagningar för missbruk och beroendevård och synliggöra kopplingarna mellan det förebyggande och behandlande AND-arbetet.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Arbetsgrupp för missbruks- och beroendevården, ledningen för de integrerade mottagningarna
Uppföljning: Antal deltagartillfällen i arbetsgrupp missbruk- och beroendevård.
Aktivitet: 2. Stöd till implementering av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende kopplat till länets samverkansöverenskommelse missbruk och beroendevård.
Ansvarig: Region Kronoberg
Samverkanspartner: -
Uppföljning: Antl stödjande insatser.
Aktivitet: 3. Undersöka behov av kompetensutveckling och samarbete gällande ANDT för länets Barnahus.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Samordnare för Barnahus
Uppföljning: Genomförd dialog med Barnahus. antal genomförda aktiviteter/insatser kopplade till kompetensutvecklingsbehov.
Aktivitet: 4. Erbjuda kompetensutveckling till berörda gällande anmälningsskydlighet, orosanmälningar och samverkan kring detta.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal genomförda kompetensutvecklingsinsatser.

4.2 Område för samhandling: Insatser för att nå kvinnor och män samt flickor och pojkar i en socialt och hälsomässigt utsatt situation till följd av missbruk och beroende.

Aktivitet: 5. Följa och vid behov stödja det arbete som bedrivs för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för resurssvaga grupper.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Region Kronoberg, kommunerna
Uppföljning: Genomförd uppföljning av arbetet.
Aktivitet: 6. Följa och vid behov stödja införandet av sprututbytesverksamhet i länet.
Ansvarig: Region Kronoberg
Samverkanspartner: Länsstyrelsen, Kommunerna
Uppföljning: Antal dialogmöten med ansvarig för sprututbytesverksamheten.
Aktivitet: 7. Verka för att missbruk- och beroendevården ska få kompetensutveckling gällande våld i nära relation, prostitution och människohandel. Särskilt uppmärksamma våldsutsatta kvinnor och män med missbruksproblem.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal genomförda kompetensutvecklingsinsatser. Antal deltagare/tillfälle.

Tips lokala aktiviteter

• Kunskapshöjande insatser för såväl personal som föräldrar på familjecentral eller liknande. • Informera relevanta aktörer vilka ingångar till vård och stöd som finns hos kommunen samt hos Region Kronoberg. • Satsa på fältassistenter. • Införa och utveckla sociala insatsgrupper. • Uppsökande verksamhet från aktörer från olika kommunala förvaltningar (såsom IFO, utbildning, kultur och fritid).

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

Tillbaka till översikten »

5.1 Område för samhandling: Utveckla samverkan och kunskapen i länet gällande trafikskador och våld som kan relateras till alkohol och/eller droger.

Aktivitet: 1. Utreda nuvarande förutsättningar för samverkan enligt modellen SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) i syfte att ta fram en länsgemensam överenskommelse för SMADIT-arbetet.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Polismyndigheten, Region Kronoberg, kommunerna
Uppföljning: Genomförda möten med kommunernas IFO-chefer, Polismyndigheten och Region Kronoberg. Framtagen länsgemensam överenskommelse för SMADIT-arbetet.
Aktivitet: 2. Följa upp att ertappade för ratt- eller sjöfylleri erbjuds kontakt med socialtjänsten/Region Kronoberg.
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkanspartner: Polismyndigheten, Region Kronoberg, kommunerna
Uppföljning: Antal kontaktade. Antal genomförda samtal. Antal i behandling.
Aktivitet: 3. Följa arbetet med införandet av medicinsk säkerhet i samband med LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer).
Ansvarig: Region Kronoberg
Samverkanspartner: Polismyndigheten, kommunerna
Uppföljning: Antal genomförda dialogmöten med ansvariga.
Aktivitet: 4. Erbjuda kompetenshöjande insatser om sambandet mellan AND-bruk och våld inkl. sexuellt våld samt nya droger och trender.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna, brukarorganisationer, ideella organisationer
Uppföljning: Antal kompetenshöjande insatser. Årlig inhämtning av statistik från polisen gällande våld i offentliga miljöer och trygghetsundersökningar. Omvärldsbevakning av relevanta myndigheters arbete gällande nya droger.

5.2 Område för samhandling: Tidig uppmärksamhet av riskbruk och beroende hos länets kvinnor och män samt pojkar och flickor.

Aktivitet: 5. Följa och vid behov stödja införandet av de nationella sjukdomsförebyggande metoderna inom hälso- och sjukvården, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, med fokus på alkohol och tobak.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Dialogmöte med ansvariga för införandet av riktlinjerna på regional och lokal nivå.
Aktivitet: 6. Följa och sprida det nationella arbetet med framtagande av kunskapsöversikt gällande metoder för utredning, diagnostisering och stöd till barn med FAS/FASD (fetalt alkoholsyndrom).
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: -
Uppföljning: Sammanställning av omvärldsbevakning.
Aktivitet: 7. Följa upp arbetet med rekommenderat tobaksuppehåll i samband med alla planerade operationer i syfte att förbättra operationsresultatet för den enskilde.
Ansvarig: Region Kronoberg
Samverkanspartner: -
Uppföljning: Årlig uppföljning av arbetet.
Aktivitet: 8. Verka för att ett arbete med rekommenderad alkoholpaus införs i samband med alla planerade operationer i syfte att förbättra operationsresultat för den enskilda.
Ansvarig: Region Kronoberg
Samverkanspartner: -
Uppföljning: Dialogmöte med ansvarig på Region Kronoberg.
Aktivitet: 9. Erbjuda kompetensutveckling gällande föräldra- och barnperspektivet inom missbruks- och beroendevården samt primärvården.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Antal erbjudanden om kompetensutveckling.

Tips lokala aktiviteter

• Lyfta in AND-perspektivet i körkortsutbildningarna, ex Don’t drink and drive-material och föreläsningar om ”Dagen efter-effekten”. • Vara en aktiv part i länets SMADIT-arbete. • Informationsinsatser gällande FAS (fetalt alkoholsyndrom). • Anordna kompetensutveckling för relevanta aktörer gällande tecken och vart man bör vända sig när man misstänker riskbruk.

6. Skapa förutsättningar (F) för ett förbättrat samordnat ANDT-arbete som har en klar struktur och målbild

Tillbaka till översikten »

6.1 Område för samhandling: Skapa en tydlig och effektiv struktur för det regionala ANDT-arbetet i Kronobergs län.

Aktivitet: 1. Under 2017 i samverkan ta fram förslag och besluta om arbetsordning för regional samordning på ledningsnivå av länets ANDT-arbete.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: -
Uppföljning: Framtagen arbetsordning för länets ANDT-arbete är beslutad.
Aktivitet: 2. Beredningsgruppen ska träffas 10 gånger per år för att planera och bereda insatser utifrån den regionala handlingsplanen ANDT.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: -
Uppföljning: Antal genomförda träffar/år.
Aktivitet: 3. Samrådsgruppen ska träffas två gånger per år. Mötena ska inrymma arbete och uppföljning av handlingsplanens insatser samt kompetensutveckling för samrådsgruppens representanter.
Ansvarig: Samrådsgruppen
Samverkanspartner:
Uppföljning: Antal genomförda träffar/år. Antal kompetensutvecklingsinsatser.
Aktivitet: 4. Stödja bildandet av tematiska arbetsgrupper när behov uppstår av riktade insatser, exempelvis arbetet med länsgemensamma föräldramöten.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Samrådsgruppen
Uppföljning: Följa resultatet av bildade tematiska arbetsgruppers riktade insatser. Redovisning av resultatet av den riktade insatsen.
Aktivitet: 5. En regional digital länsgemensam plattform för ANDT-arbetet utvecklas för att synliggöra och sprida kunskap om ANDT-arbetet i länet.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: -
Uppföljning: Digital länsgemensam plattform för ANDT-arbetet finns.

6.2 Område för samhandling: Skapa förankring och delaktighet av den Regionala handlingsplanen ANDT hos berörda aktörer i länet

Aktivitet: 6. Sprida information om innehållet i handlingsplan ANDT i Kronobergs län genom att anordna en lanseringskonferens under 2017.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: -
Uppföljning: Lanseringskonferens genomförd. Antal besökare vid konferensen, samt vilka organisationer/myndigheter som finns representerade.
Aktivitet: 7. Följa upp lanseringskonferensen med besök i länets kommuner där berörda bjuds in för information och dialog. (förvaltningschefer, kommunstyrelse samt berörda tjänstemän).
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Kommunbesök i länets 8 kommuner genomförda.
Aktivitet: 8. Livsstil Kronoberg ska ta initiativ till dialog med länets berörda ledningsgrupper kring den regionala handlingsplanen ANDT.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner:
Uppföljning: Antal erbjudna dialogmöten med ledningsgrupper. Antal genomförda dialogmöten med ledningsgrupper.
Aktivitet: 9. Utbildning av verktyget "Snabbguide för drogförebyggande arbete" till nyckelpersoner på lokal och regional nivå.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Samrådsgruppen, ideella organisationer
Uppföljning: Antal deltagare vid utbildningsinsats, samt från vilka organisationer/myndigheter.
Aktivitet: 10. I samverkan med samrådsgruppen årligen inventera behov av insatser inom ANDT-området, och utifrån resultatet sammanställa en verksamhetsplan för respektive år.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Samrådsgruppen
Uppföljning: Årlig enkätundersökning till samrådsgruppen gällande behov inom ANDT-området genomförd. Årlig verksamhetsplan framtagen.
Aktivitet: 11. Kartlägga i vilken omfattning det finns en koppling till ANDT i de lokala samverkansöverenskommelserna mellan polis och kommun samt polisens medborgarlöften.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunerna
Uppföljning: Länets 8 samverkansavtal och medborgarlöften insamlade. Antal samverkansavtal och medborgarlöften som har koppling till ANDT.
Aktivitet: 12. Genom en intressentanalys få kunskap om vilka aktörer, ideella organisationer m.fl.som har kopplingar till ANDT-området. Utifrån intressentanalys skapa forum för dialog och erfarenhetsutbyte.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Polismyndigheten (Beredningsgruppen)
Samverkanspartner: Kommunala och regionala myndigheter, näringslivet, ideella organisationer, brukarråd
Uppföljning: Genomförd intressentanalys. Antal genomförda dialogtillfällen.

Tips lokala aktiviteter

• Kartläggning av den lokala förekomsten av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksanvändning samt andra riskfaktorer. • Samordna en förvaltningsövergripande arbetsgrupp där ANDT-arbetet kan planeras och följas upp. • Inventering av befintliga program och aktiviteter i syfte att identifiera glapp eller tomrum som kan utgöra ytterligare behov. • Med utgångspunkt i den nationella ANDT-strategin och den regionala handlingsplanen, kartläggningsresultaten och de lokala behoven formuleras en specifik ANDT-plan. • Följ kontinuerligt upp det ANDT-arbete som genomförs. • Presentera uppföljningen av ANDT-arbetet för berörda beslutfattare och organisationer. • Kartlägg och följ upp den lokala samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun samt polisens medborgarlöften gällande ANDT.

Syfte & mål

Den regionala handlingsplanen ANDT och det nationella programmet “Tillsammans mot brott” ska ses som ett stöd och en vägledning i kommuners, myndigheters, idéburna organisationers, näringslivets med fleras arbete kring ANDT och det brottsförebyggande arbetet. Den regionala handlingsplanen ANDT utgår från den nationella strategin ANDT samt den uppföljning som gjorts av tidigare handlingsplan för åren 2013–2016. Handlingsplanen ska också ses som en konkretisering av Gröna Kronoberg och länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län. Mål och insatser för att begränsa tillgängligheten till ANDT sammanfaller många gånger med det brottsförebyggande arbetet. Det är därför viktigt att samverka både på nationell, lokal och regional nivå för att det ska finnas goda förutsättningar för ett effektivt förebyggande arbete. Det förs för närvarande diskussioner om det ska tas fram en regional handlingsplan även för det brottsförebyggande arbetet.

Syftet med en regional handlingsplan ANDT

 • Att i ett gemensamt forum med myndigheter och organisationer stärka ANDT-arbetet utifrån gemensamma mål och prioriteringar.

 • Att skapa en hållbar och långsiktig regional struktur för ANDT-arbetet i Kronobergs län.

 • Att tydliggöra ANDT-arbetets betydelse för en god folkhälsa och den regionala tillväxten.

Livsstil Kronoberg har i dialog med samtliga delaktiga aktörer fattat beslut om en målstruktur för länets ANDT-arbete under åren 2017–2021. Målen är viktiga för att tydliggöra vad vi ska åstadkomma under denna period. De aktiviteter och insatser som ska genomföras syftar till att under planperioden uppnå de delmål som beslutats. Det första delmålet fokuserar på själva strukturen för länets ANDT-arbete – Delmål Förutsättningar: att skapa förutsättningar för ett förbättrat samordnat ANDT-arbete som har en klar struktur och målbild. De fem följande delmålen – Delmål 1 – Delmål 5 är hämtade ur den nationella ANDT-strategin. Genom att uppnå delmålen ser vi att detta också kan förväntas bidra till att tre mer övergripande mål kan bli verklighet på längre sikt.

Övergripande mål ANDT (lång sikt)

Handlingsplanen förväntas bidra till:

 • Kronobergs län ska vara ett län fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.
 • Länets ANDT-arbete kännetecknas av samsyn, samhandling och helhetssyn för att få en optimal användning av samhällets resurser.
 • Jämlik hälsa i bland människorna i Kronobergs län.

Övergripande mål för det brottsförebyggande arbetet (lång sikt)

Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Delmål ANDT (kort sikt)

 • Skapa förutsättningar för ett förbättrat samordnat ANDT-arbete som har en klar struktur och målbild.
 • Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
 • Antalet pojkar och flickor samt unga kvinnor och män som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Specifika mål för det brottsförebyggande arbetet

 • Att skyndsamma och samordnade insatser riktas till barn och unga som bedöms vara i riskzonen för att hamna i kriminalitet.
 • Att den som vill lämna ett liv i kriminalitet ges nödvändigt stöd.
 • Att risken för den som har begått brott återfaller i ny brottslighet efter avtjänat straff ska minska.
 • Att det utvecklas effektiva förebyggande metoder för behandling av våldsutövare.