Hur ser ANDT-utvecklingen ut bland unga i din kommun?

År 2003 genomfördes för första gången enkätundersökningen Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. Sedan dess har Region Kronoberg genomfört undersökningen vart tredje år, nu senast hösten 2018. Enkäten riktar sig till samtliga länets elever i åk 5, 8 och gy åk 2 och inkluderar frågor inom områdena hälsa, levnadsvanor, sociala relationer och skola.

För att göra resultatet mer lättillgängligt för aktörer som arbetar med barn och ungdomar finns både läns- och kommunresultat via ett webbaserat verktyg. Du hittar verktygen på Region Kronobergs hemsida – här!

Du kan även ta kontakt med Emma Johansson för mer information.
emma.1.johansson@kronoberg.se