Nätverk för länets ANDT-samordnare

Nätverket består av länets ANDT-samordnare på lokal och regional nivå. Gruppens möten arrangeras av Länsstyrelsens samordnare tillsammans med kommunal representant. Nätverket utgör ett forum för utbyte av erfarenheter, kompetensutveckling och konkreta länsgemensamma insatser. Nätverkets aktörer har alla en samordnande funktion, och kan därmed bidra till en lägesbild både utifrån enskilda kommuners situation, såväl som vad som sker regionalt och i andra arbetsgrupper i länet med koppling till ANDT. Kontakta anna.stahl@lansstyrelsen.se för mer information.

SMADIT – Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

SMADIT är en metod som bygger på samverkan mellan olika myndigheter med syfte att ge stöd till personer som rapporterats för rattfylleri. I Kronobergs län samverkan Polismyndigheten, Primärvårdens hälsoenhet, kommunernas socialtjänst och Länsstyrelsen. Kontakta anna.stahl@lansstyrelsen.se för mer information.
Läs mer om metoden på Trafikverkets hemsida.

100 % ren träning Kronoberg

I denna arbetsgrupp träffas representanter från länets träningsanläggningar, Polismyndigheten, Region Kronoberg, Smålandsidrotten och Länsstyrelsen. Syftet med metoden är att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Huvudkomponenterna är utbildning av nyckelpersoner, diplomering av träningsanläggningar och en aktiv samverkan. Kontakta anna.stahl@lansstyrelsen.se för mer information.
Läs mer om metoden på 100%renhårdträning.

Nätverk för tobakshandläggare

Länsstyrelsen samordnar ett nätverk för kommunernas tillsynshandläggare gällande tobakslagen. Det är ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt för länsgemensamma tillsynsinsatser. Kontakta jan.g.borgehed@lansstyrelsen.se för mer information.

Nätverk för alkoholhandläggare

Länsstyrelsen samordnar ett nätverk för kommunernas tillsynshandläggare gällande alkohollagen. Det är ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt för länsgemensamma tillsynsinsatser. Kontakta jan.g.borgehed@lansstyrelsen.se för mer information.

Linnéuniversitetets ANDT-grupp

Det ANDT-förebyggande arbetet är av stor vikt för att studenterna ska känna sig trygga och må bra under studenttiden. Studenthälsan för Växjö och Kalmar samordnar därför ett förebyggande arbete gällande ANDT. Övriga medverkande aktörer är Polismyndigheten, Linnéstudenterna, studentpubarna (Sivans och Slottsstallarna), VUGI/ Olympen träningscenter, Växjö kommun, Region Kronoberg och Länsstyrelsen. Kontakta maria.larsson@lnu.se för mer information.

Arbetsgrupp missbruks- och beroendevård

I denna arbetsgrupp träffas representanter från länets kommuner, Region Kronoberg m.fl. för att bidra till en fortsatt utveckling av missbruks- och beroendevården i Kronobergs län. Sedan 2011 finns en länsgemensam överenskommelse och riktlinjer gällande missbruks- och beroendevården, som numera även inkluderar läkemedel och spel om pengar. Under 2015 fattade dessutom samtliga kommuner i länet och Region Kronoberg beslut om att inrätta integrerade missbruks- och beroendemottagningar med placering i Växjö och Ljungby. Verksamheten har varit igång sedan våren 2018. Kontakta jenny.blixt@kronoberg.se för mer information.

Tobacco endgame – rökfritt Sverige 2025

Ett pågående nationellt opinionsbildningsprojekt, som Region Kronoberg, Länsstyrelsen och Älmhults kommun har ställt sig bakom. Målet är att mindre än fem procent av befolkningen är dagligrökare år 2025. En regional handlingsplan är framtagen, och en arbetsgrupp tar fram en årlig verksamhetsplan som tydliggör insatserna. Syftet med handlingsplanen är att långsiktigt minska tobaksanvändningen bland unga och vuxna, samt att minska ojämlikheterna i hälsa och främja en förbättrad folkhälsa. Kontakta viktoria.carlsson@kronoberg.se för mer information.
Ta del av regionala handlingsplanen för Tobacco Endgame genom att klicka – här
. Läs även mer på Tobaksfaktas hemsida.

Idéburen sektor

Länsstyrelsen samordnar regelbundna möten med representanter från de idéburna organisationerna CAN, KLAN, NBV, IOGT-NTO och Våga va.
Kontakta anna.stahl@lansstyrelsen.se för mer information.

Länets kommunpoliser

Länsstyrelsen samordnar varje kvartal träffar för kommunpoliserna i länets kommuner. Syftet med träffarna är att deltagarna ska kunna utbyta erfarenheter, ta del av nationella nyheter på det brottsförebyggande området samt diskutera och utforma det regionala brottsförebyggande arbetet inom livsstil Kronoberg.
Kontakta staffan.kall@polisen.se för mer information.

Nätverk för kommunalt brottsförebyggande arbete

I detta nätverk träffas de handläggare i kommunerna som arbetar med brottsförebyggande frågor. Länsstyrelsen ska genom nätverket sprida kunskap från nationella Brottsförebyggande rådet och andra kunskapsleverantörer, skapa ytor för erfarenhetsutbyte och kommunöverskridande samverkan. I nätverket diskuteras och utformas också kompetensutvecklingsinsatser utifrån det behov som finns på kommunal nivå.
Kontakta Johanna.Winqvist2@vaxjo.se för mer information.