Beredningsgruppens planer för 2019

Vilka ingår i beredningsgruppen?

Livsstil Kronobergs beredningsgrupp består av tjänstepersoner verksamma hos Livsstil Kronobergs huvudmän samt även tjänstepersoner hos utsedda kommuner för att också det lokala perspektivet ska vara närvarande. Från Länsstyrelsen är ANDT-samordnare, brottsförebyggande samordnare och alkohol- och tobakshandlägare representerade. Polisen deltar via utsedd kommunpolis, och Region Kronoberg via folkhälsoutvecklare. Kommunerna är representerade genom brottsförebyggande samordnare och ANDT-samordnare.

Vad är beredningsgruppens uppdrag?

Beredningsgruppen ansvarar för att implementera och följa upp ledningsgruppens beslut, i vilket också samrådsgruppen har stor del i.
I praktiken handlar det om att följa upp det arbete som bedrivs inom nätverket och utifrån den regionala handlngsplanen ANDT. En viktig del är också att inhämta vilka behov av insatser, samverkan och kunskap som finns i länet kopplat till ANDT och brottsförebyggande arbete. Detta utgör sedan underlag för den verksamhetsplan som beredningsgruppen föreslår till ledningsgruppen.

Hur ser planerna ut för 2019?

I Livsstil Kronobergs verksamhetsplan för år 2019 ingår både återkommande aktiviteter som genomförts under flera år och nya inriktningar för insatser. Planerad inriktning för insatser görs utifrån behov som framkommit genom deltagarna i beredningsgruppen. Förutom den kontinuerliga uppföljningen, uppdateringen av hemsidan och de mötestillfällen som ingår i nätverket struktur, planeras följande återkommande aktiviteter att genomföras:

  • Studentkampanj: ”Var rädd om dig – vi bryr oss”
  • Delta vid ANDT-insats i Linnéuniversitetets ANDT-grupp

Nya inriktningar för insatser som berednngsgruppen planerar för

  • Undersöka behov av fortsatt kompetensförstärkning om anmälningsskyldighet och orosanmälan
  • Kampanjinsats Tänk om
  • Utbildning av handledare/kontaktperson på intresserade skolor i Tobaksfri skoltid 
  • Kommundialoger om ANDT och brottsförebyggande arbete
  • Lansering av nytt länsgemensamt föräldramötesmaterial om unga och cannabis
  • Utbildningsinsats för professioner som möter unga i drogtecken
  • Narkotikakonferens