Livsstil Kronoberg har sedan 1980-talet arbetat med alkohol- och drogfrågor, och är idag en god plattform för det fortsatta arbetet i länet inom både ANDT, brottsförebyggande och trygghetsskapande. Organisationen erbjuder kunskapsstöd, metod- och processtöd samt erfarenhetsutbyte till berörda aktörer.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, som består av landshövding, regiondirektör och polisområdeschef, prioriterar utifrån nationella och regionala mål och riktlinjer.

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen består av tjänstepersoner verksamma hos Livsstil Kronobergs huvudmän samt även tjänsteperson hos utsedd kommun för att också det lokala perspektivet ska vara närvarande. Beredningsgruppen ansvarar för att implementera och följa upp ledningsgruppens beslut, i vilket också samrådsgruppen har stor del i.

Samrådsgruppen

Samrådsgruppen består av representanter från de olika arbetsgrupper som finns på regional nivå med koppling till ANDT-området. Detta innebär representation från alla länets kommuner, Region Kronoberg, Polismyndigheten, Linnéuniversitetet, idéburna organisationer samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. Gruppen arbetar operativt med att driva frågor kring det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Arbetsgrupper

I länet finns en rad olika regionala arbetsgrupper med koppling till ANDT-området. Det är många gånger i dessa olika arbetsgrupper som konkreta aktiviteter och insatser genomförs, men det är också här nya behov inom området synliggörs. Se vidare under fliken Arbetsgrupper.

Livsstil Kronobergs samverkansparter: Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Polisen, länets samtliga kommuner, Linnéuniversitetet, Smålandsidrotten, CAN, IOGT-NTO, NBV, KLAN och Våga va