Länsgemensamma föräldramöten

Livsstil Kronoberg har tagit fram presentationsmaterial avsedda att använda vid föräldramöten (eller liknande). Vi har samlat information som vi ser att föräldrar kan ha nytta av att veta. Exempelvis varför alkohol är farligare för unga än för vuxna, hur stor andel av länets ungdomar som använt narkotika och hur viktiga föräldrarna faktiskt är även när man är tonåring.

Materialet består av en Powerpoint-presentation med talmanus till varje bild, infofoldrar på flera språk samt en lista med bra kontakter för både vuxna och ungdomar som har frågor kopplade till alkohol och cannabis.

Ungdomar och alkohol
Ungdomar och cannabis

Observera att bilderna i materialet endast får användas för detta ändamål.

Föräldrainformation om Tramadol

Andelen ungdomar som använder Tramadol i berusande syfte ökar. Denna folder innehåller fakta och råd till tonårsföräldrar om Tramadol. Skriften är framtagen av Länsstyrelsen i Skåne och är fri att sprida vidare.

Tramadol-folder

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar.

Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Syftet med kunskapsstödet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.

 


ANDT på schemat

ANDT på schemat ett metodmaterial för lärare. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. Materialet är anpassat för Lgr 11 och kan användas som stöd för ANDT-undervisningen antingen den bedrivs separat i olika skolämnen eller som ett ämnesövergripande arbete. Materialet togs fram av Länsstyrelsen i Dalarna och förvaltas nu av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Hela materialet är fritt att använda och tillgängligt online.

andt.drugsmart.com/

Prata om spel 

Prata om spel är ett metodmaterial för att arbeta med spel om pengar i skolan. Det innehåller både verktyg, övningar och utgör också en kunskapsbank. Koncept och pedagogik är utvecklat av ett antal erfarna pedagoger och bygger på aktuell forskning kring preventionsarbete.

prataomspel.se/

Tobaksfri skoltid

Tobaksfri skoltid är en metod i sex steg som hjälper skolan att skapa en tobaksfri kultur i syfte att stödja elever till att förbli tobaksfria. Metoden är framtagen av A Non Smoking Generation. Under åren 2019-2020 erbjuder Region Kronoberg och Länsstyrelsen ett kostnadsfritt processtöd i metoden. För mer information kontakta: anna.stahl@lansstyrelsen.se

tobaksfriskoltid.nu

Bästa hälsan – ett pedagogiskt material för skolans hälsofrämjande arbete

Materialet är en del av arbetet med den regionala enkätundersökningen Barns och ungdomar hälsa och levnadsvanor. Bästa hälsan är tänkt att vara ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete och innehåller uppgifter och övningar utifrån fem olika teman: 1. Psykisk hälsa och välmående, 2. Ensamhet, relationer och tillit, 3. Mat och rörelse, 4. Sömn, stress och skrämtid , 5. ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Bästa hälsan_pdf

 

 

 

 

 

n Tobaksf